Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Elite Skin Clinic

Algemeen

 • In deze voorwaarden wordt onder Elite Skin Clinic verstaan alle huidtherapeuten werkzaam bij Elite Skin Clinic. Allen zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en werkzaam conform de beroepscode van de NVH.
 • In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ verstaan degene die Elite Skin Clinic opdracht geeft tot behandeling.
 • In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
 • Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en Elite Skin Clinic
 • Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Elite Skin Clinic voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
 • Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex boek 7, titel 7, afdeling 5 van het burgerlijk Wetboek) tussen Elite Skin Clinic en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.
 • De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Toestemming

 • De overeenkomst tussen Elite Skin Clinic en de cliënt omvat de opdracht van de cliënt aan Elite Skin Clinic tot het verrichten van een – al dan niet geneeskundige – behandeling.
 • Elite Skin Clinic is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.
 • De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandeling toestemming daartoe aan Elite Skin Clinic.
 • Elite Skin Clinic kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd en is niet verplicht om de behandeling uit te voeren indien de cliënt dit weigert.
 • De toestemming van de cliënt omvat tevens de bevoegdheid van Elite Skin Clinic om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersonen en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Elite Skin Clinic.
 • De cliënt dient Elite Skin Clinic op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

Betalingen

 • Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks aangepast worden (zie https://www.eliteskinclinic.nl).
 • De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen wanneer nodig bij zijn verzekeraar te declareren.
 • De cliënt draagt na ontvangst van de factuur van Elite Skin Clinic zorg voor volledige betaling binnen 14 dagen na dagtekening op de rekening van Elite Skin Clinic onder vermelding van het factuurnummer.
 • Ongeacht of de factuur door de zorgverzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur. De cliënt geeft de opdracht immers aan Elite Skin Clinic.
 • Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.
 • In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. Elite Skin Clinic is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Elite Skin Clinic is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso zijn verbonden (met inbegrip van de buitenechtelijke kosten en overige kosten) komen voor de rekening van de cliënt.
 • Bij betalingsachterstand is Elite Skin Clinic bevoegd om verdere behandelingen op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
 • De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen Elite Skin Clinic indient over de factuur en/ of de behandeling, tenzij Elite Skin Clinic instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
 • De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt of Elite Skin Clinic verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen
 • Bij het niet tijdig afmelden of bij een zogeheten no-show, verzuimen van de gemaakte afspraken is Elite Skin Clinic genoodzaakt de aanbetaling gemaakt voorafgaand aan de behandeling in te houden. De kosten hiervan bedragen €25,- of €35,-. Indien dit meerdere malen voorkomt kunnen er additionele kosten aan worden verbonden, welke worden verrekend per 30 minuten gemiste behandeltijd.

Annulering

 • In het geval de cliënt is verhinderd voor een afspraak, dan dient hij de afspraak uiterlijk 48 uur van tevoren bij Elite Skin Clinic via telefoon of e-mail te annuleren.
 • Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan Elite Skin Clinic het tarief van de behandeling en/of aanbetaling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.
 • Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e-mail (info@eliteskinclinic.nl) worden geannuleerd. De annulering wordt door Elite Skin Clinic geregistreerd op het moment dat er door de cliënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mail door Elite Skin Clinic wordt ontvangen (info@eliteskinclinic.nl).

Aansprakelijkheid

Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Elite Skin Clinic leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waar de door Elite Skin Clinic afgesloten aansprakelijkheidsverzekering dekking voor verleent. Elite Skin Clinic is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens ts Elite Skin Clinic.

 • Het vorenstaande laat aansprakelijkheid als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid onverlet
 • Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.
 • Elite Skin Clinic is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet volledig en/of niet waarheidsgetrouw verstrekken van informatie over de algemene gezondheid van de cliënt over omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.
 • Elite Skin Clinic kan niet voorspellen hoeveel behandelingen iemand exact nodig heeft en kan daar ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. De medewerkers van Elite Skin Clinic kunnen alleen het gemiddeld aantal behandelingen aangeven, maar ook dat is slechts een indicatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
 • Indien een laserbehandeling niet aanslaat of als de aandoening (zoals overbeharing, couperose en pigment) na verloop van tijd weer terug keert, dan is Elite Skin Clinic daar niet voor verantwoordelijk en aansprakelijk. Het kan zijn dat bepaalde behandelingen bij bepaalde patiënten niet aanslaan.

Medisch Dossier

 • Elite Skin Clinic zal een medisch dossier aanleggen waarin de medische gegevens van de cliënt worden opgeslagen ten behoeve van een goede behandeling. De cliënt verleent daarvoor zoveel als nodig zijn toestemming
 • Elite Skin Clinic zal de inhoud van het medisch dossier niet met derden delen. De cliënt kan op ieder moment om inzage in zijn medisch dossier verzoeken. Uitsluitend met schriftelijke instemming van de cliënt zal Elite Skin Clinic het dossier met derden delen
 • Het dossier wordt gedurende 20 jaar bewaard vanaf het moment van sluiting van het dossier.
 • Elite Skin Clinic zal de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om het medisch dossier te beveiligen en de privacy van de cliënt te bewaken

Klachten

 • In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door Elite Skin Clinic, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan Elite Skin Clinic. De huidtherapeut en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
 • Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (PAC). Deze commissie zal bemiddelen tussen Elite Skin Clinic en de cliënt.
 • Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici (paramedisch.org).
 • De cliënt verklaart zich te onthouden van het plaatsen van negatieve reviews op social media, internetfora of andere publieke domeinen. In ieder geval zal de cliënt geen review plaatsen totdat door de Landelijke Klachtencommissie Paramedici inhoudelijk op de klacht is geoordeeld.

Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Toepasselijk Recht

Op de tussen Elite Skin Clinic en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

Elite Skin Clinic behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijzigingen van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.